Главно МениГрадоначалникот на Општина ДРУГОВО градоначалник
Добре Никоски


Посетеност на странатаFree Hit Counter

Добредојдовте во Општина Другово


Профил на општина Другово.
Општина Другово е најубавото и најпривлечно место за живеење кое се наоѓа во западниот дел на Република Македонија. Лоцирано е во сливното подрачје на реката Треска под прекрасните падини на Бистра планина...

Убавини и ресурси.
Општината е богата со разновидни руди, а располага и со голем хидропотенцијал. Тука се реките Треска, Студенчица, Беличка река. Од реката Студенчица преку хидросистемот за водоснабдување ,,Студенчица’’, со квалитетна вода за пиење се снабдуваат 5 општини и голем број населени места...

Културни и историски споменици.
Во Другово се води посебна грижа за сите верски објекти и културно - историски споменици со што се чуваат традиционално-културните наследства и преданија. На територија на Општина Другово се наоѓаат значајни културно-историски споменици од кои позначајни се: Првото училиште на Македонски јазик во с. Подвис, споменикот на местото на загинувањето на големиот револуционер и поет Кочо Рацин на планината Лопушник, споменици на револуционерите од Илинденското востание Христо Узунов во с. Цер, Јордан Пиперката во с. Козица и многу други...

ИнформацииИнфо и Настани